NuHealth Insurance Access

Chèche Genyen Asirans Kounyea!
Mande Konman Ou Ka Fè Sa.

Gras a Lwa sou Swen Abòdab la, enkyetid ou genyen lè ou menm avèk fanmi ou pa gen asirans, fini. Ou kapab kalifye pou asirans gratis oswa asirans a pi ba pri ki disponib atravè New York State of Health Marketplace. Vizite sit sa: www.nystateofhealth.ny.gov.

Men avantaj ki disponib andedan Lwa sou Swen Abòdab la:

  • Vizit Doktè
  • Vizit nan Sal Dijans
  • Sèvis Swen Mantal
  • Swen Zye ak Linet**
  • Preskripsyon pou Medikaman
  • Pasyan ki Entène Lopital
  • Swen Fanm Ansent ak Akouchman
  • Swen Dantè**

Kite Konseye NuHealth nou yo edew konprann opsyon pa ou yo jodia!

Rele 516-566-3951

Enskripsyon sou plas disponib nan Nassau University Medical Center epi tou nan Family Health Centers (Sant Sante Familyal) yo, nan lè kap bon pou ou lajounen ak nan apremidi. Nou genyen òganizasyon ki la pou ede ou enskri. Kontakte Healthfirst, youn nan patnè nou yo nan 1-888-250-2220 oswa Nassau Suffolk Hospital Council nan 631-656-9783.

**Li enkli nan preske tout plan.