Toegang tot NuHealth Insurance

Chèche Genyen Asirans Kounyea!
Mande Konman Ou Ka Fè Sa.

Gras a Lwa sou Swen Abòdab la, enkyetid or genyen of menm avèk fanmi ou pa gen asirans, fini. U kunt een gratis kalibratie voor uw gezondheid vinden en een gratis verzending naar de New York State of Health Marketplace. Vizite sit sa: www.nystateofhealth.ny.gov.

Mannen avantaj ki disponib andedan Lwa sou Swen Abòdab la:

  • Bekijk Doktè
  • Bezoek nan Sal Dijans
  • Sevis Swen Mantal
  • Swen Zye ak Linet **
  • Preskripsyon pou Medikaman
  • Pasyan ki Entène Lopital
  • Swen Fanm Ansent en Akouchman
  • Swen Dantè **

Kite Konseye NuHealth nu ja, konprann opsyon pa ou yo jodia!

Rele 516-566-3951

Enskripsyon sou plas disponib nan Nassau Universitair Medisch Centrum epi tou nan Family Health Centers (Sant Sante Familyal) yo, nan lè kap bon pou ou lajounen ak nan apremidi. Nou genyen òganizasyon ki la pou ede ou enskri. Kontakte Healthfirst, young nan patnè nou yo nan 1-888-250-2220 oswa Nassau Suffolk Hospital Council nan 631-656-9783.

** Li enkli nan preske tout plan.