Stage klinische psychologie

Stage klinische psychologie

(Geaccrediteerd door de American Psychological Association)

Filosofie en doelstellingen van de stage

De stage Klinische Psychologie bij het Universitair Medisch Centrum Nassau begon in 1968 en wordt sinds 1971 voortdurend geaccrediteerd door de American Psychological Association. Onze stage is bedoeld om gevorderde afgestudeerde studenten in de klinische psychologie een goed afgeronde, intensief begeleide opleiding in klinische psychologie te bieden in zowel intramurale als poliklinische instellingen. We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige psychologische diensten aan een demografisch en diagnostisch diverse patiëntenpopulatie in een openbaar medisch centrum. Wij geloven dat de psychologische praktijk gebaseerd moet zijn op de wetenschap van de psychologie. Daarom leiden we stagiaires op om te werken als beoefenaars, geïnformeerd door onderzoek en wetenschappelijk werk. Ons doel is om bekwame en effectieve generalistische clinici op te leiden, die gedurende het jaar ook een gespecialiseerde opleiding kunnen volgen.

We moedigen stagiaires aan om te denken en te werken vanuit uiteenlopende theoretische perspectieven, en bieden supervisie vanuit psychodynamische, cognitieve gedragsmatige, familiesystemen en integratieve oriëntaties. Onze stagiaires hebben een kernervaring met intensief begeleide psychotherapie en psychologische evaluatie-ervaringen in zowel intramurale als poliklinische settings. We geloven dat een sterk punt van ons programma is dat we de toepassing van psychoanalytische principes aanleren bij de behandeling van ernstige psychopathologie. We leren ook de toepassing van deze principes in tijdgebonden behandeling met een diagnostisch diverse patiëntenpopulatie. Stagiaires trainen in intramurale en poliklinische instellingen, werken met diverse patiëntenpopulaties en gebruiken verschillende behandelmodaliteiten. De verschillende modaliteiten omvatten poliklinische individuele en groepspsychotherapie; diagnostisch interview en crisisinterventie; milieu-, groeps- en tijdsgebonden individuele behandeling op acute psychiatrische intramurale afdelingen; en diagnostische beoordeling, psychologisch consult en psychotherapie in medische settings.

Wij geloven dat optimaal leren wordt bereikt in een sfeer van professionaliteit en respect, waar stagiaires eerst worden beschouwd als professionals in opleiding en vervolgens als dienstverleners. Stage faculteit ziet hun betrokkenheid bij stagiaires als een vitaal onderdeel van hun professionele identiteit, en deze betrokkenheid draagt ​​significant bij aan de samenhang van de afdeling Psychologie.

Doelstellingen en competenties van het programma

Doel #1: competentie in professioneel en ethisch gedrag

 1. De stagiair heeft een goede kennis van ethische principes en past deze consequent op de juiste manier toe, en zoekt indien nodig overleg.
 2. De stagiair zoekt indien nodig overleg of begeleiding en maakt daar productief gebruik van.
 3. De stagiair communiceert professioneel en passend met behandelteams, begeleiders en leeftijdsgenoten.
 4. De stagiair bouwt effectieve en productieve professionele relaties op, met patiënten, met gepaste grenzen.
 5. De stagiair toont verantwoorde werkgewoonten, waaronder het op een zorgvuldige, tijdige manier afronden van papierwerk en het betrouwbaar nakomen van afspraken.
 6. De stagiair neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de belangrijkste taken in de patiëntenzorg en zorgt er onafhankelijk voor dat de taken snel worden uitgevoerd. De stagiair toont de nodige zelfsturing, met betrekking tot het verzamelen van klinische en onderzoeks- of wetenschappelijke informatie, om zelfstandig en vakkundig als professionele psycholoog te oefenen.
 7. De stagiair demonstreert positieve coping-strategieën om persoonlijke en professionele stressfactoren te beheersen, om het professionele functioneren te behouden, zodat de patiëntenzorg van hoge kwaliteit ononderbroken blijft. De stagiair kan goed omgaan met professionele uitdagingen zoals nieuwe verantwoordelijkheden of patiëntencrises.

Doel #2: competentie in individuele en culturele diversiteit

 1. De stagiair blijft gevoelig voor culturele en individuele diversiteit van patiënten. De stagiair zet zich in voor het bieden van cultureel gevoelige patiëntenzorg.
 2. De stagiair is zich bewust van zijn of haar eigen culturele / raciale achtergrond en de impact die dit heeft op patiënten. De stagiair zet zich in om zijn / haar eigen achtergrond en geloofssysteem te verkennen en hoe dit zijn of haar klinische werk beïnvloedt.

Doel #3: Competentie in theorieën en methoden van psychologische beoordeling en diagnose

 1. De stagiair selecteert op gepaste wijze de uit te voeren test en is bekwaam en efficiënt in het afnemen van tests die betrekking hebben op zijn / haar praktijkgebied. Toont vaardigheid in het beheer van zowel intelligentie- als persoonlijkheidstests.
 2. De stagiair scoort en interpreteert nauwkeurig testgegevens in zijn / haar praktijkgebied, op basis van relevante normen.
 3. De stagiair schrijft een overzichtelijk psychologisch beoordelingsrapport en beantwoordt de verwijzingsvraag duidelijk en beknopt met specifieke aanbevelingen.
 4. De stagiair heeft een gedegen praktische kennis van de multi-axiale classificatie van DSM. Gebruikt historische informatie, interviewgegevens en resultaten van psychometrische tests om een ​​nauwkeurige diagnose te stellen.
 5. Bij diagnostisch intakegesprek verzamelt de stagiair effectief relevante interviewgegevens, waarbij hij gepaste zorgen zoals suïcidaliteit, homicidaliteit en andere veiligheidskwesties op passende wijze evalueert.
 6. Bij diagnostisch intakegesprek komt de stagiair tot passende beschikkingen en aanbevelingen en communiceert deze effectief naar de patiënt.
 7. De stagiair schrijft een goed georganiseerd intakeverslag, waarin de relevante interviewgegevens duidelijk en beknopt worden gecommuniceerd, evenals de dispositie en aanbevelingen.

Doel #4: Competentie in theorieën en methoden van effectieve therapeutische interventies

 1. De stagiair formuleert een therapeutisch bruikbare casusconceptualisatie, inclusief overdrachtsproblemen, weerstanden en disfunctionele cognities, gebruikmakend van zowel klinisch materiaal als kennis van theorie en onderzoek.
 2. In samenwerking met de patiënt formuleert de stagiair passende behandeldoelen en doelstellingen.
 3. De stagiair verricht goed getimede, effectieve interventies, gebaseerd op een goed klinisch oordeel en een juiste toepassing van theorie en onderzoek. De stagiair werkt flexibel, speelt in op de specifieke behandelbehoeften van elke patiënt en verandert, indien klinisch geïndiceerd, de behandelaanpak met een patiënt.
 4. De stagiair is zich bewust van zijn of haar tegenoverdracht en gebruikt deze effectief om de patiënt te begrijpen en in te grijpen.
 5. Bij groepspsychotherapie toont de stagiair begrip van de groepsdynamiek en het vermogen om effectief in te grijpen in het groepsproces. Werkt effectief en productief met zijn of haar co-therapeut.

Doel #5: Competentie in onderzoek en de toepassing van de huidige wetenschappelijke kennisbasis in de praktijk

 1. De stagiair toont de noodzakelijke zelfsturing bij het verzamelen van klinische en onderzoeksinformatie die nodig is om onafhankelijk en competent te oefenen. De stagiair zoekt waar nodig de huidige wetenschappelijke kennis om de kennis over de klinische praktijk en andere relevante gebieden te vergroten, en is in staat om onderzoek naar klinische kwesties kritisch te evalueren.
 2. De stagiair toont het vermogen om klinisch onderzoek op doordachte en competente wijze te verspreiden door middel van formele presentaties aan personeel, mede-stagiairs en collega's uit andere disciplines.
 3. De stagiair maakt vakkundig gebruik van wetenschappelijke literatuur om de klinische praktijk te informeren, zoals blijkt uit casusconceptualisatie, behandelplanning en de kennis en toepassing van op bewijs gebaseerde interventies.

Doel #6: Competentie in Professioneel Overleg en Interprofessionele Communicatie

 1. De stagiair toont de kennis en het vermogen om gestructureerde interview- en beoordelingstechnieken te selecteren om gegevens te verzamelen voor effectief overleg.
 2. De stagiair heeft inzicht in de rol van adviseur en geeft het juiste niveau van begeleiding bij het geven van advies aan andere zorgverleners, rekening houdend met hun kennis over psychologische theorieën, methoden en principes.

Doel #7: Competentie in de theorieën en methoden van supervisie

 1. De stagiair toont kennis van de modellen van toezicht en toezichttechnieken en kan effectief omgaan met de grenzen van de competentie om toezicht te houden.
 2. De stagiair kan een goede verstandhouding opbouwen met de peer supervisant. Demonstreert goede kennis van sommige theorieën van toezicht- en toezichttechnieken en is in staat deze kennis effectief en consistent toe te passen en zo nodig overleg te zoeken.

Over Nassau Universitair Medisch Centrum

Nassau University Medical Center is een non-profit faciliteit in East Meadow, Long Island, ongeveer 30 mijl ten oosten van New York City. Het Medisch Centrum wordt bestuurd door een raad van bestuur van 15 leden en maakt deel uit van een gezondheidszorgsysteem met 1,200 bedden, bestaande uit een tertiaire zorg Level 530 Traumacentrum met 1 bedden en een academisch ziekenhuis, een bekwame verpleeginrichting met 589 bedden, en zeven gemeenschapscentra. In het hart van de NUMC-campus bevindt zich het 19 verdiepingen tellende Dynamic Care Building van 1,000,000 vierkante meter, dat werd geopend in 1974. Het ziekenhuis is veel meer dan een leverancier van gezondheidszorg; het is ook de grootste leraar van Long Island. Het medisch centrum, dat is aangesloten bij het North Shore-Long Island Jewish Health System, het Health Sciences Center van de State University of New York in Stony Brook, het New York College of Osteopathic Medicine en de American University of the Caribbean School of Geneeskunde handhaaft een sterke toewijding aan medisch onderwijs en onderzoek. Er zijn 12 opleidingsprogramma's voor residentie in het Medisch Centrum. Er zijn ook opleidingen voor andere beroepen, zoals verpleging en maatschappelijk werk.

De staf van het Medisch Centrum is trots op de rol van het Centrum als gemeentelijk ziekenhuis. De missie van het Medical Center is om te voorzien in de behoeften van alle inwoners van Nassau County, ongeacht leeftijd, ernst van letsel of ziekte, betalingswijze, ras, etniciteit, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of religie.

Het Nassau Universitair Medisch Centrum is volledig geaccrediteerd door de Gezamenlijke Commissie voor Accreditatie van Gezondheidszorgorganisaties en goedgekeurd door het New York State Department of Health en de Accreditation Council for Graduate Medical Education. Het is lid van de Hospital Association of New York, de Nassau / Suffolk Hospital Council, de National Association of Public Hospitals, de American Association of Blood Banks en de Council of Teaching Hospitals van de Association of American Medical Colleges. Het Geriatrisch Centrum A. Holly Patterson is geaccrediteerd door de Gezamenlijke Commissie voor Accreditatie van Gezondheidszorgorganisaties en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid van New York.

Omschrijving van faciliteiten in het ziekenhuis dat wordt gebruikt door de stage

De ervaringen van stagiaires vinden plaats op de campus van het Universitair Medisch Centrum Nassau, die bestaat uit een academisch ziekenhuis voor acute zorg met een breed scala aan klinische en poliklinische diensten.

De afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen is een van de meest actieve aanbieders van uitgebreide geestelijke gezondheidszorg op Long Island. Intramurale psychiatrische afdelingen omvatten twee open afdelingen voor volwassenen met in totaal 87 bedden, een gesloten afdeling met in totaal 19 bedden, een afdeling voor kinderpsychiatrie met 22 bedden, een afdeling voor detoxificatie van 20 bedden en een afdeling met 30 bedden. Rehabilitatie-eenheid voor chemische afhankelijkheid. Een aparte en zelfstandige psychiatrische eerstehulpafdeling krijgt een groot aantal XNUMX-uurs psychiatrische spoedbezoeken. Stagiaires zijn betrokken bij rotaties op de psychiatrische afdeling voor volwassenen en kinderen. Stagiaires kunnen ook een rotatie selecteren op de "Consultatie- en verbindingsdienst", een team dat inspeelt op de geestelijke gezondheidsbehoeften van patiënten die zijn opgenomen in diensten in het hele medisch centrum. Daarnaast zijn er electieve "minirotaties" beschikbaar voor aanvullende ervaring in neuropsychologische beoordeling en op de psychiatrische eerste hulp. Alle stagiaires voeren poliklinische zaken uit in de poliklinieken voor volwassenen en kinderen, die naast elkaar op de campus zijn gevestigd. Deze ervaring omvat ambulante diagnostische interviews en individuele, gezins- en groepspsychotherapie. Psychodiagnostische en neuropsychodiagnostische beoordelingen vinden zowel poliklinisch als intramuraal plaats. Stagiaires hebben secretariële ondersteuning, toegang tot tekstverwerkers en toegang tot internet en e-mail.

Naast de stage Klinische Psychologie heeft de afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen een volledig geaccrediteerd vierjarig Residency Training Program in de Algemene Psychiatrie. Stagiaires werken met psychiatrische bewoners aan poliklinische gevallen en aan de behandelteams van intramurale afdelingen. Instructeurs voor seminars zijn niet alleen afkomstig van de afdeling Psychologie, maar ook van de psychiatrische en maatschappelijk werkers en van verschillende experts van buiten het ziekenhuis.

Psychologie

De afdeling Psychologie bestaat momenteel uit 14 medewerkers, waaronder negen fulltime psychologen en vijf psychologiestagiairs. Begeleidende psychologen zijn doctoraal geschoolde, ervaren en gediplomeerde personen, van wie een aantal afgestudeerd is aan of kandidaat is voor postdoctorale instituten voor psychoanalyse en psychotherapie of kinderstudies. Verschillende van de senior mensen hebben universitaire faculteitsbenoemingen. Psychologen vervullen zowel een opleidings- als een dienstverlenende functie. Ze zijn toegewezen aan veel gebieden in het ziekenhuis, waaronder de kinderpsychiatrie-eenheden, ambulante geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische intramurale diensten en revalidatiegeneeskunde.

Er is een substantiële integratie van de afdeling Psychologie op alle gebieden van de afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen. Psychiaters en psychologen werken samen in verschillende commissies voor doeleinden als het ontwikkelen van de trainingsdoelen, inhoud en schema's van zowel de psychiatrische residentie als de psychologie-intern trainingsprogramma's, en om de effectieve levering van een breed scala aan patiëntendiensten te controleren.

De afdeling Psychologie heeft ook een zeer actief psychologie-externship. Veel van onze medewerkers geven les en superviseren externe psychologie, evenals psychiatrische bewoners, medische studenten en verplegend personeel.

Opleidende faculteit

Onze psychologie stage opleiding faculteit:

Nicolaas Forlenza, Ph.D.

 • Directeur Opleiding Psychologie
 • Begeleiden psycholoog
 • Intramurale dienst voor kinderen en adolescenten
Allison de Seve, Ph.D.

 • Adjunct-directeur, stage psychologie
 • Begeleiden psycholoog
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • Acute intramurale zorg voor volwassenen
Laura Lamontanaro, Psy.D.

 • Hoofdpsycholoog
 • Begeleiden psycholoog
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg
Laura Bowles, Psy.D.

 • Begeleiden psycholoog
 • Volwassen intramurale service
Casey Dowdell, Psy.D.

 • Directeur, Psychologie Externship
 • Begeleiden psycholoog
 • NuHealth Therapy Center voor kinderen, adolescenten en gezinnen
Ira Lowinger, Psy.D

 • Begeleiden psycholoog
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • NuHealth Therapy Center voor kinderen, adolescenten en gezinnen
Lynn Schaefer, Ph.D., ABPP

 • Directeur Dienst Neuropsychologie
 • Begeleiden psycholoog
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg
David Waxman, Ph.D.

 • Senior begeleidend psycholoog
 • Voormalig hoofdpsycholoog (2011-2023)
 • Voormalig directeur Opleiding Psychologie (2000-2008)
Jennifer Zodan, Ph.D.

 • Begeleiden psycholoog
 • Volwassen intramurale service
 • NuHealth Therapy Center voor kinderen, adolescenten en gezinnen

Stagiairopdrachten, rotaties en supervisie

Stagiairopdrachten zijn samengesteld uit vereiste kernervaringen voor alle stagiaires en meer gespecialiseerde opdrachten op basis van de interesses van stagiaires. Vereiste ervaringen zijn in het algemeen klinische psychologie en keuzevakken zijn in specialistische gebieden.

Vereiste ervaringen zijn als volgt: Het hele jaar door krijgen stagiaires individuele en groepstherapiezaken toegewezen in de poliklinieken voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen. Stagiaires krijgen ook diagnostische interviews en crisisinterventiezaken toegewezen, een halve dag per week gedurende het hele jaar in die kliniek. We ontwerpen deze opdrachten om stagiaires kennis te laten maken met de diagnostische diversiteit van patiënten die in onze polikliniek worden gezien, om stagiaires te helpen bij het ontwikkelen van diagnostische en behandelplanningsvaardigheden, en tot slot, om de therapeutische vaardigheden van stagiairs aan te scherpen in verschillende modaliteiten en theoretische modellen.

Daarnaast krijgen alle stagiaires een rotatieperiode van vier maanden op onze klinische psychiatrische afdelingen. (Elke stagiair doet drie rotaties in de loop van het stagejaar.) Door deze rotaties doen stagiaires ervaring op met een diagnostisch diverse patiëntenpopulatie, ontwikkelen diagnostische vaardigheden en behandelplanningsstrategieën op kortdurende klinische afdelingen en doen ervaring op als psycholoog op een intramurale psychiatrische afdeling. Stagiaires worden ervaren met groeps-, individuele, milieu-, psychofarmacologische en gezinsinterventies op deze units.

Elke stagiair krijgt tijdens elke trainingsweek minimaal vier tot vijf uur begeleiding. Psychotherapie, psychodiagnostische tests en klinische klinische verantwoordelijkheden worden allemaal intensief gecontroleerd. Een stagiair heeft doorgaans twee supervisors voor zijn poliklinische caseload, een supervisor voor poliklinische groepstherapie, een supervisor voor poliklinische opnames en een supervisor voor zijn of haar rotatie. Indien nodig wordt extra toezicht geboden voor poliklinische psychologische en neuropsychologische beoordeling.

Seminaries

De stagiaires hebben twee sets wekelijkse seminars die worden gegeven door psychologen en psychiaters van de afdeling, en door verschillende uitgenodigde professionals die worden beschouwd als experts in hun specialiteiten. Seminars zijn divers qua inhoud en filosofie. Ze omvatten sessies over in de tijd beperkte groepspsychotherapie; neuropsychodiagnostische beoordeling; multiculturele vraagstukken; psychofarmacologie; de etiologie en behandeling van schizofrenie; karakterstoornissen; gezinstherapie; en psychotherapie van onder meer kinderen. Er is een evenwicht tussen theoretische seminars en casusconferenties in deze serie.

Naast de seminarserie die specifiek is voor stagiaires, bezoeken stagiaires ook de Grand Rounds van onze afdeling, waar externe sprekers nieuw onderzoek en theorie presenteren over onderwerpen die relevant zijn voor ons vakgebied. Deze lezingen zijn één keer per week, de meeste weken, van oktober tot en met juni. Door middel van deze lezingen hebben de psychologen van de afdeling een eigen serie permanente educatie beschikbaar.

Stagiair en programma-evaluatie

De faculteit geeft stagiaires regelmatig feedback over hun voortgang. Formele evaluaties worden gedurende het jaar uitgevoerd. Deze rapporten worden getoond aan en besproken met de stagiaires. Verschillende personeelsvergaderingen gedurende het jaar zijn gereserveerd voor interne evaluaties. De stagiair-directeur deelt de bevindingen van deze evaluaties in beknopte vorm mee aan de universiteiten halverwege en aan het einde van de stage.

Stagiaires worden aangemoedigd om feedback te geven aan de stagedirecteur over de sterke en zwakke punten van het programma. Er zijn ook formele schriftelijke evaluaties door de stagiaires van beide begeleiders en didactische seminars, die aan de geëvalueerde medewerker worden getoond. Administratieve aangelegenheden worden doorgaans geregeld in maandelijkse vergaderingen van de volledige afdeling en in maandelijkse vergaderingen van de stagiaires met de opleidingsdirecteur.

Onderzoeksmogelijkheden en activiteiten

Stagiaires worden ondersteund bij het initiëren van persoonlijk onderzoek wanneer de faciliteiten en de bevolking van het ziekenhuis zich daarvoor lenen. De zevendaagse per week werking van het Medisch Centrum en de beschikbaarheid ervan voor de stagiair is van groot belang bij het bereiken van onderzoeksdoelstellingen. Stagiaires hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan door beurzen ondersteunde onderzoeksprogramma's onder begeleiding van begeleidende psychologen. Stagiaires worden ook aangemoedigd om te werken aan door de universiteit goedgekeurde proefschriftvoorstellen. In de loop der jaren hebben een groot aantal van onze stagiaires gebruik gemaakt van de populaties van ons centrum en de begeleiding van leden van ons trainingspersoneel om hun dissertatie-ideeën te beginnen of voort te zetten en om ze met succes af te ronden. Verschillende medewerkers hebben als lezer gediend in dissertatiecommissies. NUMC afdelings- en medische bibliotheken, evenals die van nabijgelegen universiteiten, zoals Adelphi en Hofstra, zijn beschikbaar als onderzoekshulpmiddelen. De bibliotheek van het Medical Center is een van de beste in de omgeving van New York City.

Voordelen

De stage is een fulltime verbintenis van 12 maanden, beginnend op 1 juli 2024 en eindigend op 30 juni 2025. Het jaarlijkse beginvergoeding voor dat jaar is $ 51,000. Voordelen omvatten een volledig betaalde medische en tandartsverzekering (die begint na zes maanden), optische verzekering (na twee maanden), vakantie en persoonlijk verlof (na zes maanden), ziekteverzuim en wettelijke feestdagen.

Selectie van stagiaires

Stagiaires worden geselecteerd uit APA-geaccrediteerde programma's die leiden tot een doctoraat in klinische psychologie. Aanvragers moeten drie jaar een graduate training hebben gevolgd, inclusief psychodiagnostische en psychotherapie-practica en theorie- en onderzoekscursussen, en worden aanbevolen als klaar voor een stage door hun programmadirecteuren.

Kandidaten die bij ons passen, moeten aan verschillende criteria voldoen om als psychologiestagiair in dienst te kunnen treden bij het Nassau Universitair Medisch Centrum. Werkgelegenheid is afhankelijk van:

 1. met succes slagen voor een lichamelijk onderzoek bij onze Employee Health Services,
 2. met succes slagen voor een screening door de New York State Child Abuse Registry, en
 3. met succes slagen voor een aanvraagbeoordeling en achtergrondcontrole door de Nassau County Civil Service Commission.

We hebben een sterke toewijding aan culturele diversiteit en moedigen sollicitaties van minderheidskandidaten en studenten die geïnteresseerd zijn in kwesties van diversiteit sterk aan.

Stage opnames, ondersteuning en initiële plaatsingsgegevens

Applicatie procedure

Aanvragen worden alleen geaccepteerd via het online APPIC-portaal. Aanvragers moeten zich registreren bij AAPIC en vervolgens de AAPI online invullen. Instructies voor het gebruik van de online portal zijn beschikbaar op de APPIC-website (www.appic.org). Alle aanvragen moeten op 15 november 2023 worden ingediend en moeten het volgende bevatten, ingediend via het online portaal:

 1. De online aanvraag voor psychologie stage (APPI).
 2. CV van opleiding, training en aanverwante ervaring.
 3. Officiële transcripties van al het afgestudeerde werk in de psychologie.
 4. Drie aanbevelingsbrieven met betrekking tot academisch vermogen, klinische vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.
 5. AAPI-verificatieformulier van de directeur van het opleidingsprogramma voor klinische psychologie van de universiteit waaruit blijkt dat de kandidaat klaar is voor een stage.
 6. Een exemplaar van elk een psychodiagnostisch testrapport en een behandelingsoverzicht.

Na screening van bovenstaande materialen wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek (een noodzakelijke stap in het selectieproces). Alle sollicitatievereisten, inclusief online sollicitatie en interviews, moeten worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de stage.

Kandidaten die aan het programma zijn gekoppeld, moeten een reeks officiële transcripties van al hun afgestudeerde werk in de psychologie verzenden, in verzegelde enveloppen. Dit is een Ambtenarenvereiste voor tewerkstelling in het Medisch Centrum. Deze transcripties moeten vóór 31 maart 2024 zijn ontvangen.

De Clinical Psychology Internship bij Nassau University Medical Center is lid van de Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centres (APPIC) en houdt zich aan APPIC Match Policies. Niemand op deze trainingsfaciliteit zal informatie over de rangschikking van een stagiair aanvrager vragen, accepteren of gebruiken. Ons National Matching Service-nummer is 145711. Om de accreditatiestatus van onze stage te bevestigen, kunt u schrijven naar het Office of Program Consultation and Accreditation, American Psychological Association, 750 First Street NE, Washington, DC 20002-4242; e-mail - apaacred@apa.org, web - www.apa.org/ed/accreditation of telefoon (202) 336-5979. Nassau Universitair Medisch Centrum is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Neem voor meer informatie over het programma of het aanmeldingsproces contact op met:

Nicolaas Forlenza, Ph.D.
Directeur opleiding psychologie
Box 48
Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen

Nassau Universitair Medisch Centrum
2201 Hempstead Tolweg
East Meadow, NY 11554
Telefoon: (516) 572-3244
E-mail: nforlen1@numc.edu