Vrijheid van informatierecht

NASSAU GEZONDHEIDSZORG CORPORATION dba NuHealth (hierna "NHCC") heeft regels aangenomen die bepalen wanneer, waar en hoe u openbare gegevens kunt inzien.

De gewijzigde wet op de vrijheid van informatie ("FOIL"), die op 1 januari 1978 in werking is getreden, geeft u het recht op toegang tot veel openbare registers.

Openbare registers kunnen worden aangevraagd per gewone of elektronische post, gericht aan de archiefbeheerder of persoonlijk op het hieronder vermelde adres door een schriftelijk verzoek in te dienen bij:

Records FOIL-officier
Patrick Caroll
T.a.v .: FOIL Request
2201 Hempstead Tolweg
Oostweide, New York 11554

Alle verzoeken om gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in FOIL. NHCC behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren tot gegevens die wettelijk zijn vrijgesteld van openbaarmaking.

Records die door NHCC openbaar zijn gemaakt in reactie op een specifiek schriftelijk FOIL-verzoek zijn te zien op:

Nassau Universitair Medisch Centrum
2201 Hempstead Tolweg
Oostweide, New York 11554
Maandag - vrijdag, 10 - 00 uur (uitgezonderd feestdagen)

 

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de hoofdlobby en wordt u begeleid naar het gebied waar de gegevens ter inzage liggen.

Als alternatief kunt u vragen dat records worden gereproduceerd en naar u worden gemaild. NHCC rekent een wettelijk geautoriseerde vergoeding aan om de kosten te dekken die aan een dergelijke reproductie zijn verbonden.

Als u de toegang tot een document wordt geweigerd, heeft u het recht om binnen dertig (30) dagen na de weigering schriftelijk in beroep te gaan. U kunt schriftelijk beroep indienen bij:

Megan C.Ryan, Esq.
General Counsel / Records Access Appeals Officer
2201 Hempstead Tolweg
Oostweide, New York 11554
meganryan@numc.edu

 

INDIENING VAN FOLIEVERZOEK:

U kunt een verzoek om openbare gegevens indienen door het onderstaande formulier in te vullen en per e-mail te sturen naar: foil@numc.edu

FOIL-aanvraagformulier

COMITÉ VAN NEW YORK STATE OVER OPEN REGERING

Voor meer informatie over FOIL kunt u de website bezoeken die wordt beheerd door de New York State Committee on Open Government op: https://www.dos.ny.gov/coog/

 

ONDERWERPENLIJST VOOR NHCC

 

Hieronder vindt u een lijst met records per onderwerp die worden bijgehouden door NHCC. Houd er rekening mee dat sommige van deze records vertrouwelijk en / of eigendomsrechtelijk beschermd kunnen zijn en / of bedrijfsgeheimen kunnen bevatten en daarom mogelijk zijn vrijgesteld van FOIL-openbaarmaking. De documenten omvatten, zonder beperking:

  • Inkoopcontracten
  • Klinisch onderzoek
  • Raad van Bestuur / Comité van de Raad Vergadering Notulen
  • Bedrijfsbeleid, protocollen en procedures
  • Bedrijfs- en medisch personeel Reglement, regels en voorschriften
  • Equal Employment Opportunity Commission / Labour Relations

 

Subject Matter List bijgewerkt op 22 september 2017